Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže Vandráci 2018

Tato pravidla upravují spotřebitelské soutěže nazvané Vandráci 2018 (dále jen „soutěž“).

 

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vandráci, s.r.o. se sídlem: Předboř 20, Strančice, IČ: 06576044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284627 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín trvání soutěže a místo

Soutěž bude probíhat v období od 19.3. 2018 22:00:01 hodin do 19.4. 2018 23:59:59 hodin na území České republiky na internetových stránkách: www.vandraci.com, (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 15 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele.

4. Princip a podmínky soutěže

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy se na stránce soutěže https://vandraci.com/cs/soutez/ platně zaregistruje a pravdivě vyplní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a potvrdí zájem o zařazení do soutěže stisknutím tlačítka „chci soutěžit“. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže, tj. registrovat se do soutěže pouze k pěti výhrám.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou:

 • 6 x sada pneumatik MITAS + kompletní pneuservis
 • 2 x poukaz na fotografické služby FotoŠkoda

 • 5 x power banka ADATA AD8000L-5V-CBL

 • 3 x poukaz na nákup moto oblečení v Bonmoto

 • 1 x Interphone F5MC

 • 2 x Univerzální držák Interphone MOTOCRAB Multi

 • 6 x Bluetooth hlídač FIXED SMILE

 • 1 x týdenní zapůjčení HONDA Africa Twin Adventure Sports

 • 1 x týdenní zapůjčení moto KTM 1090 Adventure R

 • 3 x batoh ATOM LIGHT Evo (15l)

 • 4 x poukaz na nákup kartonu sušeného masa

 • 3 x GPS lokalizátor Positrex Moto Total Tracker

 

Do soutěže je vloženo celkem 37 výher, každý výherce vyhrává výlučně jednu z výher, které v rámci registrace do soutěže zaškrtl.

Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

6. Vyhodnocení soutěže:

Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže budou vylosování výherci níže uvedeným způsobem:

 • U každé z výher seřadí pořadatel soutěže všechny soutěžící, kteří si danou výhru vybrali a potvrdili zájem o zařazení do soutěže o tuto výhru, dle času kliknutí na tlačítko „chci soutěžit“ od nejstaršího po nejnovější.
 • Každého soutěžícího označí pořadatel soutěže číslem od nejnižšího po nejvyšší (pozn. první soutěžící dle času kliknutí na tlačítko „chci soutěžit“ bude označen číslem 1, druhý soutěžící číslem 2 atd.).
 • Ze všech čísel se bude losovat počet výherců odpovídající počtu výher. Pokud mají výhry různou hodnotu (např. různá hodnota poukazů), bude se losovat od výher s nejnižší hodnotou po výhry s hodnotou nejvyšší.

Výherci budou informováni zasláním e-mailu. Výherci budou uvedeni na stránkách soutěže bezprostředně po vyhodnocení soutěže.

7. Předání výher:

Předání výher se uskuteční osobně v Praze, dne 3.5. ve večerních hodinách (místo a přesný čas bude výhercům upřesněno). Pokud se výherce nebude moci dostavit, výhru pořadatel předá nejpozději do 15.5. 2018 formou odeslání prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce.

Při předávání výhry je výherce (osoba pověřená vyzvednutím) povinen se na výzvu prokázat dokladem totožnosti, tak aby bylo možné ověřit totožnost a věk přebírajícího.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost.

8. Zpracování osobních údajů

 1. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže a zasílání obchodních sdělení dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail.
 2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení této soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání vybraných obchodních sdělení ve formě newsletterů, ve kterých budou obsaženy i informace od partnerů soutěže, kteří do soutěže poskytli výhry, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
 4. Doba zpracování je doba neurčitá, tj. do odvolání souhlasu.
 5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel třetí osoby pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu wolfova.alexandra@gmail.com, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailu wolfova.alexandra@gmail.com. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 8. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Soutěžící má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

9. Všeobecné podmínky

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.vandraci.com.